تابلو فلکسی

فلکسی

فلکسی چیست ؟ تابلوی فلکسی چیست؟ فلکسی فیس  :   همانطور که از نامـش پیداسـت که از پلیتهـای قابل انعطـاف درســـت شـــده بهترین جایگزین برای برای تابلوهای قدیمی  میباشند که نسبت به آنها مزایای قابل توجهی دارند. تقریبــــــــا میتوان گفت هنگام طراحی فلکس هیچ گونه محدودیت در طراحی و اجرا وجود ندارد. فلکسی فیس |  جنـس